Uprzejmie informujemy, że od dnia  11 października 2016 r. jedynym członkiem zarządu RClinic Sp. z o.o. jest Pani Adrianna Kilińska. Zmiany zarządu dokonane na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 11 października 2016 r., pomimo złożenia wniosku do KRS w dniu 12 października 2016 r. nie zostały dotychczas ujawnione w KRS. W związku z powyższym informujemy, że do zaciągania zobowiązań w imieniu RClinic Sp. z o.o. upoważniona jest wyłącznie Pani Adrianna Kilińska, zaś jedynym adresem korespondencyjnym Spółki jest adres rejestrowy: ul. Łopuszańska 32 WARSZAWA 02-220.

Jednocześnie informujemy, że wobec RClinic Sp. z o.o. przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych toczy się postępowanie w przedmiocie upadłości likwidacyjnej Spółki.